Otrzymane dotacje z funduszy Unii Europejskiej

Firma LBNiW Lucyna Berlińska otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność Przedsiębiorczość, Działanie III.6 Rozwój Mikro- I Małych Przedsiębiorstw.

Tytuł projektu Wzrost konkurencyjności firmy LBNiW Lucyna Berlińska poprzez rozszerzenie zakresu usług oraz modernizację wyposażenia
Termin realizacji Listopad 2011 – Grudzień 2013
Zakres inwestycji Zakup maszyn i urządzeń:

  • czołgacz rentgenowski o zakresie średnic 10″ – 60″ firmy JME
  • panoramiczna lampa rentgenowska Yxlon Smart 300PC
  • kierunkowa lampa rentgenowska Yxlon Smart 300HP
  • automatyczna wywoływarka błon RTG Agfa Nova
Kwota dotacji 70% kosztów kwalifikowanych