Badania Ultradźwiękowe (UT)

 • Ultrasonic Testing of weld | Badanie ultradźwiękowe spoiny
 • Storage tank welding inspection with Ultrasonic Testing | Badanie ultradźwiękowe spoiny zbiornika magazynowego
 • Ultrasonic Thickness Testing | Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • Ultrasonic Testing of pipeline welding | Badanie ultradźwiękowe spoiny rurociągu
 • Ultrasonic thickness measurement of pipeline | Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki rurociągu

Badania ultradźwiękowe — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania Ultradźwiękowe (UT)

Defektoskopia ultradźwiękowa

Badanie ultradźwiękowe, lub inaczej defektoskopia ultradźwiękowa wykorzystuje energię fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości do wykrywania wewnętrznych nieciągłości materiału, pomiarów grubości materiału, które w oparciu o zapisy stosownych norm i standardów odniesienia służą do akceptacji lub odrzucenia badanego elementu. Dzięki zastosowaniu konwencjonalnych głowic na fale poprzeczne i podłużne oraz aparatury do obrazowania i analizy amplitud echa tzw. A-scan komponenty są badane zgodnie z obowiązującymi normami i / lub wymaganiami klienta.

Techniki badań ultradźwiękowych (UT) stosowane w LBNiW dostarczają natychmiastowych wyników i są czułe na wykrywanie nieciągłości w całej objętości badanego obiektu zarówno powierzchniowych, jak i podpowierzchniowych, i można je stosować mając dostęp tylko do jednej z powierzchni elementu. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści są w stanie zapewnić dokładne odczyty dotyczące nieciągłości tj. ich wielkości, kształtu i położenia.

Wykorzystujemy badania ultradźwiękowe głównie do kontroli jakości złączy spawanych w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami norm podczas montażu rurociągów, kotłów, zbiorników ciśnieniowych, zbiorników magazynowych i szeroko pojętych konstrukcji stalowych. Techniki UT stosowane przez LBNiW są również użyteczne do lokalizowania rozwarstwień i wtrąceń w materiałach walcowanych oraz do wykrywania nieciągłości w odlewach, odkuwkach oraz do ultradźwiękowych pomiarów grubości (UTT).

Nasza aparatura jest przenośna i gwarantuje szybkie i bardzo dokładne wyniki badania. Daje również możliwość nagrywania odczytu nieciągłości do późniejszego wglądu. Mamy szeroki wybór dostępnych głowic o częstotliwościach od 1 MHz do 5 MHz w różnych konfiguracjach średnic i kątów.

Badanie ultradźwiękowe spoin doczołowych ze stali węglowych o grubościach 2mm-8mm z wykorzystaniem niestandardowej procedury badawczej IBUS-TD-07

Istniejące normy związane z konwencjonalnymi badaniami ultradźwiękowymi spoin zasadniczo ograniczają zakres ich zastosowania do grubości stali większej lub równej 8mm. W większości przypadków ograniczenie to wynika z faktu, że przy cienkich materiałach nie jest możliwe zastosowanie standardowych głowic ultradźwiękowych, które dają wówczas niski stosunek sygnału do szumu, a zatem amplituda echa nie może być łatwo analizowana.

LBNiW oferuje ultradźwiękowe badania spoin doczołowych ze stali węglowej o grubości poniżej 8mm stosując niestandardową procedurę badania IBUS-TD-07. Procedura ta ma długą historię stosowania w polskiej energetyce, gdzie okazała się być skuteczną techniką ultradźwiękowej defektoskopii. Procedura IBUS-TD-07 została zakwalifikowana i zatwierdzona przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego do kontroli instalacji, które podlegają nadzorowi technicznemu UDT.

Procedura IBUS-TD-07 wykorzystuje niestandardowe, kątowe głowice na fale poprzeczne w układzie tandem z klinami promieniowymi obejmującymi średnice rur w zakresie od Ø28 – Ø114, gdy stosowana do badania spoin rur. Te wyspecjalizowane przetworniki oferują doskonały stosunek sygnału do szumu w cienkich materiałach, a tym samym lepszą wykrywalność wad. Procedura określa metodologię kalibrowania aparatury wymagający użycia niestandardowych bloków kalibracyjnych oraz sposób w jaki testy muszą być przeprowadzone w celu uzyskania spójnych i wiarygodnych wyników.

LBNiW najczęściej wykorzystuje procedurę IBUS-TD-07 w miejsce radiografii do kontroli złączy spawanych rur kotłowych, ale technika ta ma również zastosowanie do badania płyt. Ponieważ badanie ultradźwiękowe spoin o grubości poniżej 8mm wykracza poza zakres powszechnie przyjętych standardów LBNiW przeprowadza badania ultradźwiękowe zgodnie z IBUS-TD-07 tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to wyraźnie uzgodnione z klientem.

Ultradźwiękowe pomiary grubości

Ultradźwiękowe pomiary grubości są szeroko stosowaną nieniszczącą techniką badania, która wymaga dostępu do tylko jednej strony testowanego elementu. Jest szybką, niezawodną i wszechstronną techniką. Ultradźwiękowe grubościomierze działają na podstawie precyzyjnych pomiarów czasu przejścia fal ultradźwiękowych przez materiał, od momentu ich wprowadzenia do próbki przez sondę do momentu powrotu po odbiciu od tylnej ścianki elementu.

LBNiW oferuje pomiary grubości w terenie do analizy procesów korozyjnych urządzeń w trakcie eksploatacji takich jak kotły, rurociągi technologiczne, zbiorniki ciśnieniowe lub zbiorniki magazynowe. Wykorzystujemy zaawansowane ultradźwiękowe mierniki grubości wyposażone w najnowszą technologię, która pozwala mierzyć grubość stali oraz warstwy niemetalicznej bez konieczności usuwania powłok malarskich z badanych powierzchni. Te zaawansowane mierniki mają wbudowaną możliwość rejestracji tysięcy pomiarów, które są następnie przenoszone do oprogramowania komputerowego w celu przeprowadzania kompleksowej analizy i generowania natychmiastowych raportów.

Nasze kwalifikacje

Nasz dobrze wyszkolony personel zadba aby badanie było dokładne i wykonane zgodnie ze specyfikacją. Wszyscy nasi specjaliści UT posiadają kwalifikacje na poziomie 2 potwierdzone certyfikatami, zgodnie z normą ISO 9712 (EN473). Mają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie, zarówno w metodzie badania jak i specyfice różnych gałęzi przemysłu, w których pracują. Przestrzegają ścisłych procedur testowych, które są ujęte w naszym kompleksowym systemie zarządzania jakością. Nasi inspektorzy są także dobrze zorientowani w normach branżowych, które określają, jak należy przeprowadzać kontrole oraz szczególne okoliczności, które należy uwzględniać. Specjaliści z LBNiW wykorzystują nowoczesny i odpowiednio skalibrowany sprzęt, który gwarantuje dokładne i spójne wyniki.

Zalety badań ultradźwiękowych

 • Wykrywa wady powierzchniowe i podpowierzchniowe
 • Szczególnie przydatna do wykrywania nieciągłości płaskich wewnątrz materiału
 • Wysoka zdolność penetracji do wykrywania defektów położonych głęboko w materiale
 • Wymagany tylko jednostronny dostęp do badanej powierzchni w metodzie echa
 • Wyniki są dostępne natychmiast
 • Wysoka dokładność szacowania wielkości, kształtu i położenia nieciągłości
 • Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dla osób postronnych oraz szkodliwości dla zdrowia jak ma to miejsce w radiografii
 • Przyrządy są lekkie, przenośne i zasilane z baterii

Ograniczenia badań ultradźwiękowych

 • Umiejętności i szkolenie specjalisty do badań ultradźwiękowych są szersze i dużo bardziej złożone niż w przypadku innych metod
 • Chropowate powierzchnie, skomplikowane geometrie, małe elementy lub wyjątkowo cienkie materiały są trudne do badania
 • Nieciągłości liniowe zorientowane równolegle do wiązki akustycznej nie są zwykle wykrywane
 • Materiały gruboziarniste tj. żeliwne są trudne do badania z powodu niskiej transmisji dźwięku i wysokiego poziomu szumów
 • Wymagane użycie środka sprzęgającego, aby zapewnić przeniesienie energii dźwiękowej
 • Standardy odniesienia wymagane zarówno do kalibracji sprzętu i charakteryzacji wad
 • Powierzchnia musi być przygotowana przed badaniem poprzez czyszczenie/szlifowanie aby usunąć rdzę, zgorzeliny, luźne farby itp.

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami ultradźwiękowymi

 • PN-EN ISO 17640, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Techniki, poziomy badania i ocena
 • PN-EN ISO 11666, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Poziomy akceptacji
 • PN-EN ISO 23279, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Charakterystyka wskazań w spoinach
 • PN-EN ISO 22825, Badanie nieniszczące spoin — Badanie ultradźwiękowe — Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu
 • PN-EN 14127, Badania nieniszczące — Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • PN-EN 10160, Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)
 • PN-EN 10307, Badania nieniszczące — Badanie ultradźwiękowe wyrobów płaskich ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych o grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda odbicia)
 • PN-EN 12680-1, Odlewnictwo — Badania ultradźwiękowe — Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania
 • PN-EN 12680-2, Odlewnictwo — Badania ultradźwiękowe — Część 2: Odlewy staliwne na części pracujące pod wysokimi obciążeniami
 • PN-EN 10228-3, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
 • PN-EN 10228-4, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych
 • PN-EN 10306, Żelazo i stal — Badanie ultradźwiękowe dwuteowników H o równoległych powierzchniach stopek i dwuteowników IPE
 • PN-EN ISO 16810, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 16811, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Nastawianie czułości i zakresu obserwacji
 • PN-EN ISO 16823, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Technika przepuszczania
 • PN-EN ISO 16826, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni
 • PN-EN ISO 16827, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
 • PN-EN ISO 2400, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Opis wzorca Nr 1
 • PN-EN ISO 7963, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Warunki techniczne kalibracji bloku nr 2
 • PN-EN 12668-1, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 1: Aparatura
 • PN-EN 12668-2, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 2: Głowice
 • PN-EN 12668-3, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 3: Aparatura kompletna
 • PN-EN 1330-4, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych
 • PN-EN 15317, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej do pomiaru grubości
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 4 – Metody Badań Ultradźwiękowych Spoin.
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 5 – Metody Badań Ultradźwiękowych Materiałów.

Nasze zasoby (UT)

Dysponujemy następującą aparaturą do badań ultradźwiękowych:

 • 4 defektoskopy GE Krautkramer USM 35X
 • 1 zaawansowany ultradźwiękowy grubościomierz Olympus 45MG w pełnej konfiguracji wraz z oprogramowaniem GageView™
 • 1 ultradźwiękowy grubościomierz Olympus 36DL