Badania Radiograficzne (RT)

 • Radiographic testing of weld | Badanie radiograficzne spoiny
 • Radiographic testing with panoramic exposure | Badanie radiograficzne z panoramiczną ekspozycją
 • Weld defect revealed on the radiogram | Wada spoiny ujawniona na radiogramie
 • Radiographic examination of weld | Badanie radiograficzne spoiny

Badania radiograficzne — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania Radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne (RT) lub radiografia przemysłowa, to metoda badań nieniszczących (NDT) pozwalająca wykrywać ukryte wady materiałowe wykorzystując zdolność przenikania promieniowania rentgenowskiego przez różne materiały.

LBNiW zapewnia kompletny zakres usług badań radiograficznych do weryfikowania szerokiej gamy materiałów i produktów, wykorzystując promieniowanie x lub gamma.

Nasze zasoby do badań rentgenowskich (x) obejmują przenośne lampy o napięciu do 300kV zarówno kierunkowe, jak i panoramiczne mające szeroki zakres zastosowań w terenie od prześwietlania grubościennych elementów i zbiorników ciśnieniowych po zastosowania w kontroli jakości złączy spawanych cienkich materiałów.

Nasze zasoby do badań gammagraficznych oferują wybór izotopów Irydu (Ir192) i Selenu (Se75), które powszechnie stosujemy w terenie do kontroli jakości spoin rurociągów przemysłowych, kotłów, zbiorników ciśnieniowych oraz magazynowych. Selen jest źródłem preferowanym pozwalającym niemal w każdej sytuacji, na minimalne lub żadne utrudnienia w działalności klientów ze względu na małe obszary promieniowania. LBNiW utrzymuje źródła o różnej aktywności w celu zapewnienia optymalnych czasów ekspozycji w różnych warunkach kontrolnych, co prowadzi do lepszej wydajności.

Nasze kwalifikacje

Wszyscy nasi inspektorzy są certyfikowani zgodnie z normą ISO 9712 (EN473). Działają według ścisłych parametrów bezpieczeństwa i produkują wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie, które pozwalają nam wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie i umiejętności interpretacyjne w celu ustalenia, czy wskazanie ujawnione na błonie jest rzeczywiście wadą, czy też może zostać przyjęte zgodnie z wymaganiami norm i standardów.

Można zaufać wykwalifikowanym specjalistom z LBNiW. Posiadają oni szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej. Znają procedury odzyskiwania źródeł promieniotwórczych i wiedzą jak postępować w przypadkach zdarzeń radiacyjnych. Zawsze przed rozpoczęciem prac z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego w terenie odpowiednia ocena ryzyka jest przeprowadzana przez starszego radiologa specjalistę (minimum RT 2 wg. EN473), aby upewnić się, że praca jest wykonywana bezpiecznie i w pełnej zgodności z przepisami BHP.

Nasz sprzęt

Współpracujemy z wiodącymi producentami aparatury radiograficznej, aby zapewnić, że nasze wyposażenie obejmuje najbardziej wydajne i niezawodne urządzenia. Dodatkowo LBNiW ma zawsze w pogotowiu zapasowy sprzęt, dzięki czemu możemy szybko i łatwo rozwiązywać problemy wynikające z awarii aparatury w wymagających warunkach terenowych. Zainwestowaliśmy w doskonały sprzęt do automatycznej obróbki fotochemicznej błon, który gwarantuje szybki czas realizacji zleceń. Możemy zapewnić natychmiastowe wyniki na miejscu badania dzięki naszej mobilnej ciemni, która oferuje w pełni zautomatyzowany proces wywoływania błon.

Zalety badań radiograficznych

 • Możliwość badania różnorodnych typów materiałów o różnej gęstości
 • Możliwość badania zmontowanych komponentów
 • Minimalne wymagania odnośnie przygotowania powierzchni
 • Wrażliwość na zmiany grubości (korozja, pustki, pęknięcia) i gęstości materiału
 • Wykrywa zarówno wady powierzchniowe jak i podpowierzchniowe w całej badanej objętości
 • Zapewnia permanentny zapis badania w postaci błony

Ograniczenia badań radiograficznych

 • Środki ostrożności są konieczne dla bezpiecznego stosowania promieniowania
 • Wymagany jest dostęp do obu stron badanego obiektu
 • Niekorzystnie ukierunkowane wady płaskie jak np. przyklejenia w spoinach mogą nie zostać wykryte
 • Ustalenie głębokości wady nie jest możliwe bez dodatkowych ekspozycji pod odpowiednim kątem

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami radiograficznymi

 • PN-EN ISO 5579, Badania nieniszczące — Badania radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon i promieniowania X lub gamma — Zasady podstawowe
 • PN-EN ISO 17636-1, Badania nieniszczące spoin — Badanie radiograficzne — Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błona
 • PN-EN ISO 10675-1, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
 • PN-EN ISO 10675-2, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 2: Aluminium i jego stopy
 • PN-EN 12681, Odlewnictwo — Badania radiograficzne
 • ISO 4993, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania radiograficzne
 • PN-EN ISO 19232-1, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 1: Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu pręcikowego
 • PN-EN ISO 19232-3, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 3: Klasy jakości obrazu
 • PN-EN ISO 11699-1, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 1: Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej
 • PN-EN 25580, Badania nieniszczące — Przemysłowe negatoskopy radiograficzne — Wymagania minimalne
 • PN-EN ISO 11699-2, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
 • PN-EN 1330-3, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 2 – Badania radiograficzne

Nasze zasoby (RT)

Dysponujemy następującą aparaturą do badań radiograficznych:

 • 2 GE ERESCO 42 MF4 kierunkowe przenośne systemy rentgenowskie o stałym potencjale i maksymalnym napięciu 200kV. Są to lekkie lampy rentgenowskie zdolne do prześwietlania stali do grubości 35mm. Ich solidna konstrukcja i niska waga czynią z nich doskonały wybór dla radiografii w terenie, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość zdjęć rentgenowskich.
 • 1 YXLON Smart 300HP kierunkowy przenośny system rentgenowski o maksymalnym napięciu 300 kV i stałym potencjale. Oferuje szeroką gamę zastosowań w kontroli spoin, odlewnictwie i badaniu materiałów kompozytowych, zwłaszcza tam, gdzie jest wymagana duża siła penetracji. To urządzenie jest zdolne do prześwietlania stali o maksymalnej grubości 60 mm.
 • 1 YXLON Smart 300PC panoramiczny przenośny system rentgenowski o maksymalnym napięciu 300 kV i stałym potencjale. Ta panoramiczna lampa doskonale nadaje się do zadań inspekcyjnych na średnich i dużych grubościach, dzięki zakresowi napięć , który rozciąga się od 50-300 kV. Zasięg wiązki 0°-360° sprawia, że idealnie nadaje się do nawet najbardziej wymagających inspekcji spoin rurociągów lub zbiorników ciśnieniowych techniką centryczną, gdy wysoka zdolność penetracji jest kluczowa.
 • 1 Trakis 200 kV stacjonarny kierunkowy system rentgenowski.
 • 1 Trakis 300 kV stacjonarny kierunkowy system rentgenowski.
 • 2 projektory gammagraficzne SENTINEL 880 Delta. Przenośne, lekkie i kompaktowe urządzenia do przemysłowych badań radiograficznych o maksymalnej pojemności źródła 150Ci Selenu-75 lub 150Ci Irydu-192.
 • 2 projektory gammagraficzne SENTINEL 880 Elite. Przenośne, lekkie i kompaktowe urządzenia do przemysłowych badań radiograficznych o maksymalnej pojemności źródła 150Ci Selenu-75 lub 50Ci Irydu-192.
 • 1 samochód typu van wyposażony w ciemnię do automatycznego wywoływania błon radiograficznych i ich oceny.
 • 1 samochód terenowy, idealny podczas badań w trudno dostępnym terenie np. podczas badania spoin rurociągów przesyłowych

Informacja – bezpieczeństwo radiologiczne

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.